Actievoorwaarden Masi-masterclass van Gall & Gall

I. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Masi-masterclass actie (verder te noemen: de “Actie") van Gall & Gall B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). Gall & Gall is een gedeponeerde merknaam.
2. Deze Actie heeft als doel het promoten van het wijnhuis Masi.
3. Deze Actie loopt van 22 maart 2016 tot en met 10 april 2016.
4. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum.
5. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

II. Deelname

6. Deelname aan de Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
7. Deelname aan de Actie is gratis en is alleen toegestaan voor Gall & Gall kaarthouders, daarbij uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
8. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
9. Wanneer men deelneemt aan de Actie, verwerkt Organisator de door deelnemer opgegeven contactgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt Organisator bewaart inschrijvingen en informatie over de deelname nog na afloop van de Actie om prijzen uit te kunnen delen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van zes weken bewaard en daarna verwijderd.
10. Deelnemer aan de Actie is een ieder die een volledig deelnameformulier invult inclusief een review op één van de Masi wijnen.
11. Ingevulde deelnameformulieren kunnen uitsluitend worden ingeleverd via de mail op www.gall.nl/masi-masterclass.
12. De uiterste inleverdatum is 10 april 2016.
13. Een deelnameformulier wordt verkregen op www.gall.nl/masi-masterclass
14. Alle inzendingen worden eigendom van de Organisator.
15. Door inzending doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door deelnemer aan Organisator overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen
16. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
17. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door Organisator.

III. Prijzen

18. In totaal zijn er 20 x 2 toegangskaarten tot de Masi-masterclass te winnen. De prijzen kunnen niet worden omgezet in geld.
19. Uit de ingezonden reviews op één van de Masi wijnen worden 20 winnaars gekozen.
20. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
21. De winnaars worden op uiterlijk 13 april 2016 bekendgemaakt.
22. De winnaars krijgen persoonlijk bericht. Ook worden deze bekendgemaakt op www.gall.nl/masi-masterclass.
23. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij
weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

IV. Aansprakelijkheid

24. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs
25. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk
voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
26. Noch Organisator noch het reclamebureau kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben
27. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te
verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken
prijzen. 

V. Slotbepalingen 

28. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out,
software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
29. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar online@ahold.com.
30. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen van toepassing.

Aldus opgemaakt te Zaandam, 22 maart 2016