Skip to main content

Win een reis naar Bowmore

I. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Win een reis voor 2 personen naar Bowmore - Islay (Schotland) met Bowmore”  actie (verder te noemen: de “Actie") van Gall & Gall B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). Gall & Gall is een gedeponeerde merknaam.
2. Koninklijke De Kuyper is enkel sponsor in deze actie en stelt de prijs beschikbaar.
3. De actie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook en is ook niet geassocieerd met Facebook. Facebook is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze actie.
3. Deze Actie heeft als doel het promoten van het merk Bowmore
4. Deze Actie loopt van 4 november t/m 17 november 2019.
5. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum.
6. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

II. Deelname
7. Deelname aan de Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
8. Uitgesloten van deelname aan de Actie zijn alle medewerkers van Organisator, Koninklijke De Kuyper, (creatieve) partners (bijvoorbeeld reclamebureau’s, media bureau’s en boekingsbureau’s) en alle franchisenemers en haar werknemers.
9. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland. 
10.    De Organisator is te allen tijde gerechtigd de deelnemer te vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen. En dient de deelnemer het aankoopbewijs met bonnummer etc. te overleggen. 
11.    Organisator en Koninklijke De Kuyper hebben het recht een deelnemer uit te sluiten van de actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor de prijs.
12.    Deelnemer aan de Actie is een ieder die het deelname formulier op https://www.gall.nl/acties/bowmore-win-een-reis
13.    De uiterste datum voor deelname is 17 november 2019.
14.    De auteursrechten die eventueel berusten op de ingezonden reactie worden hierbij door deelnemer aan Organisator overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen.
15.    Wanneer men deelneemt aan de Actie, verwerkt Organisator de door deelnemer opgegeven contactgegevens (“Gegevens”), om te bepalen of wordt voldaan aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De Organisator bewaart de inschrijvingen en de informatie van de deelname na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden.
16.    De Gegevens worden gedurende een periode van zes weken bewaard en daarna verwijderd.
17.    De prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is op verzoek van Organisator en Koninklijke De Kuyper mee te werken aan promotionele activiteiten, waaronder de uitreiking van de prijs.
18.    Van de winnaar wordt bij de uitreiking en tijdens de party mogelijk beeldmateriaal gemaakt. Het auteurs- en portretrecht van dit materiaal zal berusten bij Organisator en Koninklijke De Kuyper. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor de overdracht van auteurs- en portretrecht een nadere akte te ondertekenen.
19.    De winnaar van de actie wordt bekend gemaakt via o.a. een bericht op gall.nl en persoonlijk bericht aan de winnaar. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
20.    Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door Koninklijke De Kuyper.

III. Prijzen
21.    De prijs bestaat uit 1 volledig verzorgde reis voor 2 personen van 2 dagen naar Islay (Schotland).
22.    Verzilvering van de prijs dient binnen één jaar na ontvangst te geschieden.
23.    Data worden in overleg met winnaars bepaald en o.b.v. beschikbaarheid. Beschikbaarheid van winnaars doordeweeks en weekend is vereist.
24.    Koninklijke De Kuyper behoudt zich te allen tijde het recht voor een prijs zonder voorafgaande mededeling te vervangen door een prijs van gelijke waarde.
25.    De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden verkocht, omgeruild of worden uitgekeerd in geld.
26.    Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan Koninklijke De Kuyper. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.
27.    Met betrekking tot de prijzen zijn de reiscondities van de betreffende reisonderneming van toepassing. 
28.    Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
29.    De winnaar wordt binnen 2 weken na sluiting van de actie bekend gemaakt.
30.    De winnaar krijgt persoonlijk bericht.
31.    Indien na een termijn van 1 week na de eerste poging tot contact geen reactie is ontvangen van de winnaar vervallen de rechten van de winnaar op deze prijs.

IV. Aansprakelijkheid
32.    Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of kosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
33.    De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
34. Noch Organisator noch Facebook kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.
35. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

V. Slotbepalingen
36. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
37.    Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar info@gall.nl.
38.    Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen van toepassing.


Aldus opgemaakt te Zaandam, 1 november 2019
 

Terug naar Win een reis naar Bowmore