Skip to main content

Voorwaarden Jim Beam Event

Actievoorwaarden

 

I. ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Maak kans op toegangskaarten voor een uniek Jim Beam-evenement met Fred Noe”- cadeauactie (verder te noemen: de “Actie") van Koninklijke De Kuyper BV (verder te noemen: "de Organisator"), mogelijk gemaakt door Gall & Gall.

2. Deze Actie heeft als doel het promoten van het merk Jim Beam, door middel van het vergeven van 250 toegangskaarten aan de eerste 125 inzendingen.

3. Deze Actie loopt van 10 september t/m uiterlijk 4 oktober 2019.

6. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum.

7. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

 

II. DEELNAME

8. Deelname aan de Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.

9. Deelname aan de actie is een ieder die de uitnodiging voor deelname per e-mail ontvangt en het deelnameformulier op https://cloud.email.gall.nl/jimbeamevent invult.

10. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor iedere Gall & Gall kaarthouder. Uitgezonderd van de Actie zijn medewerkers van de Organisator,alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

11. Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.

12. De Organisator is te allen tijde gerechtigd de deelnemer te vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen.

13. De Organisator heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

14. De uiterste datum voor deelname is 4 oktober 2019, maar er geldt op=op.

 

15.    Wanneer men deelneemt aan de Actie, verwerkt Gall & Gall de door deelnemer opgegeven contactgegevens (“Gegevens”), om te bepalen of de deelnemer een prijs wordt toegekend. Gall & Gall geeft de Gegevens van de deelnemer aan de Organisator ten behoeve van het kunnen uitvoeren van de Actie. Beide partijen zijn zelfstandig verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens. Gall & Gall bewaart de inschrijvingen en de informatie van de deelname na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden.

16.    De Gegevens worden door Gall & Gall gedurende een periode van zes weken bewaard en daarna verwijderd.

17.    Van de winnaar wordt bij de uitreiking en tijdens het evenement mogelijk beeldmateriaal gemaakt. Het auteurs- en portretrecht van dit materiaal zal berusten bij Koninklijke De Kuyper. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor de overdracht van auteurs- en portretrecht een nadere akte te ondertekenen.

18.    Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door Koninklijke De Kuyper.

 

III. PRIJZEN

19.    De prijzen zijn 125 toegangskaarten voor 2 personen voor het evenement van Jim Beam op 5 oktober 2019 in Rotterdam.

20. De eerste 125 deelnemers die aan de voorwaarden voldoen en die het deelnameformulier op https://cloud.email.gall.nl/jimbeamevent invullen ontvangen één van de 125 prijzen. Met de winnaars wordt contact opgenomen via e-mail voor de levering van de prijs.

21.    Verzilvering van de prijs is deelname aan het evenement van Jim Beam op 5 oktober 2019.

22.    Koninklijke De Kuyper behoudt zich te allen tijde het recht voor een prijs zonder voorafgaande mededeling te vervangen door een prijs van gelijke waarde.

23.    De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden verkocht, omgeruild of worden uitgekeerd in geld.

24.    Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan Koninklijke De Kuyper. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.

25.    De deelnemer ziet direct na deelname of hij gewonnen heeft middels een persoonlijk bericht. Ook worden de winnaars bekend gemaakt op gall.nl

26.    Indien na een termijn van 1 week na de eerste poging tot contact geen reactie is ontvangen van de winnaar vervallen de rechten van de winnaar op deze prijs.

 

IV. AANSPRAKELIJKHEID

27.    Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of kosten, waaronder reiskosten, die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.

28.    De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

29. Organisator noch Gall & Gall kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.

30. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

 

V. SLOTBEPALINGEN

31. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

32.    Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar info@gall.nl.

33.    Op deze winactie is het Nederlands recht van toepassing.

 

Aldus opgemaakt te Zaandam, 16 september 2019