Skip to main content

wijnglazenset winnen 2019

I. Algemeen 

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Maak kans op een wijnglazenset’-actie voor 1 set van 4 wittewijnglazen en 4 rodewijnglazen (verder te noemen: de “Actie") van, Gall & Gall B.V. (verder te noemen: "de Organisator"), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1506 MA) Zaandam aan de Provincialeweg 111.
2.    Gall & Gall is een gedeponeerde merknaam.
3.    De Actie heeft als doel door middel van een actie om de glazen van onze glazenspaaractie te promoten en om deelnemers te wijzen op de e-mailnieuwsbrief van Gall & Gall.
4.    De Actie loopt van 23 september 2019 tot en met 26 januari 2020.
5.    De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van Organisator worden geplaatst, voorzien van een datum.
6.    De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

II. Deelname

7.    Deelnemer aan de Actie is een ieder die gedurende de actieperiode op een speciale daarvoor ingerichte sectie van de Gall & Gall-website www.gall.nl/win zijn voor- en achternaam en e-mailadres opgeeft en akkoord gaat met de algemene actievoorwaarden. Ook kan de deelnemer aangeven of hij nieuwsbrieven en commerciële aanbiedingen van Gall & Gall (hierna: “de nieuwsbrief”) wil ontvangen. Na voltooiing van de aanmelding maakt de deelnemer kans op een prijs.
8.    Deelname aan de Actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
9.    Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Instagram en Facebook.
10.    Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan achttien.
11.    Personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland zijn uitgesloten van deelname.
12.    Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens worden tot drie maanden na afloop van de actie en het bekendmaken van de prijswinnaars vernietigd, behoudens de persoonsgegevens die door Gall & Gall worden opgeslagen in verband met een aanmelding voor de nieuwsbrief door de deelnemer. Gall & Gall zal te allen tijde de persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de privacy regels van Gall & Gall, welke te vinden zijn op www.gall.nl/over/privacy. De persoonsgegevens van prijswinnaars worden niet verstrekt aan partners of derden, behoudens voor zover dit voor uitreiking van de prijzen noodzakelijk is of – indien de deelnemer zich daarvoor heeft aangemeld - benodigd is voor het versturen van de nieuwsbrief.
13.    Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op 26 januari 2020 een op een speciale daarvoor ingerichte sectie van de Gall & Gall-website www.gall.nl/win zijn voor- en achternaam en e-mailadres opgeeft en akkoord gaat met de algemene actievoorwaarden. Ook kan de deelnemer aangeven of hij nieuwsbrieven en commerciële aanbiedingen van Gall & Gall (hierna: “de nieuwsbrief”) wil ontvangen. Na voltooiing van de aanmelding maakt de deelnemer kans op een prijs.
14.    In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
15.    Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

III. Prijzen

16.    In totaal zijn 18 wijnglazensets te winnen ter waarde van € 59.96. De prijzen kunnen niet worden omgewisseld in geld.
17.    De aanwijzing van de prijswinnaar geschiedt op onpartijdige wijze door willekeurige computerselectie. De winnende deelnemers worden uiterlijk 26 februari 2020 geïnformeerd indien hij/zij een prijs heeft gewonnen. Met de winnaars wordt contact opgenomen via e-mail voor de levering van de prijs.
18.    Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
19.    Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.  

IV. Aansprakelijkheid

20.    Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
21.    De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
22.    De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
23.    De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
24.    De Organisator vrijwaart Instagram en Facebook tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan deze Actie.

V. Slotbepalingen

25.    Alle intellectuele eigendomsrechten op deze Actie en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
26.    Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u contact opnemen met de Klantenservice.
27.    Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode opgesteld.
28.    Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter te Zaandam worden voorgelegd. 

Aldus opgemaakt te Zaandam, 14 augustus 2019.
 

Terug naar wijnglazenset winnen