Skip to main content

Koop, geniet & win een whiskyvat

Algemene activoorwaarden

Officieel reglement van de 'Altijd Prijs! Actie' van Gall & Gall B.V. (hierna te noemen "de actie")

1. De actie wordt georganiseerd door Gall & Gall B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1506 MA) Zaandam aan de Provincialeweg 111 (hierna te noemen "Gall & Gall"). 

2. De actie is toegankelijk voor elk persoon van 18 jaar of ouder die in Nederland woont, met uitzondering van tijdelijke of vaste werknemers van Gall & Gall, diens reclamebureau en overige partijen die in organisatorische zin bij de actie betrokken zijn, alsmede hun families. 

3. De actie loopt alleen in Nederland, op de website van gall.nl.

Werking actie 

4. De actie begint in op vrijdag 12 april 2019 09.00 uur en eindigt op 21 april 2019 23:59 uur  (hierna te noemen "de actieperiode").

5. Om deel te nemen aan de actie dienen deelnemers gedurende de actieperiode op een speciale daarvoor ingerichte sectie van de Gall & Gall website www.gall.nl/whiskyvat hun emailadres opgeven, een favoriete whisky benoemen en akkoord te gaan met de algemene actievoorwaarden. Hierna ontvangt de deelnemer een email met de bevestiging van de deelname. De link leidt terug naar de website waar de deelnemer kan aangeven of hij nieuwsbrieven en commerciële aanbiedingen van Gall & Gall (hierna: de nieuwsbrief) wil ontvangen. Na voltooiing van de aanmelding maakt de deelnemer kans op een prijs. De prijs die gedurende de actie zullen worden weggegeven zijn: 

  • Whiskyvat waar de Tullibardine Single Cask whisky uit is gebotteld. 

6. De deelnemer kan slechts deelnemen aan de actie door akkoord te gaan met de actievoorwaarden. Deze staan vermeld op www.gall.nl/whiskyvat.

Persoonsgegevens worden na afloop van de actie en het bekendmaken van de prijswinnaars vernietigd, behoudens de persoonsgegevens die door Gall & Gall worden opgeslagen in verband met een aanmelding voor de nieuwsbrief door de deelnemer. Gall & Gall zal te allen tijde de persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de privacy regels van Gall & Gall, welke te vinden zijn op www.gall.nl/over/privacy. De persoonsgegevens van prijswinnaars worden niet verstrekt aan partners of derden, behoudens voor zover dit voor uitreiking van de prijzen noodzakelijk is of – indien de deelnemer zich daarvoor heeft aangemeld - benodigd is voor het versturen van de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens

7. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de relevante toepasselijke wetgeving is Gall & Gall B.V., met zetel te Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam (Nederland).

De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de actie zijn de voor- en achternaam, e-mailadres (optioneel) en favoriete whisky (optioneel) van de Deelnemer.

Volgens de betrokken wetgeving wordt de persoonlijke informatie van de deelnemer geregistreerd en opgeslagen in de database die exclusief door Basebuilder B.V. ten behoeve van Gall & Gall wordt beheerd. Deelnemers aanvaarden dat hun gegevens door Basebuilder B.V. worden opgeslagen, verwerkt en verstuurd binnen de grenzen van de EU. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om het goede verloop van de actie te waarborgen en de prijswinnaars tijdig op de hoogte te brengen. Indien deelnemers zich hebben aangemeld voor nieuwsbrief van Gall & Gall, zullen persoonsgegevens tevens worden geregistreerd en opgeslagen in daarvoor bestemde database onder het beheer van Gall & Gall. 

Deelnemers die hun expliciete toestemming hebben gegeven om nieuwsbrief te ontvangen, kunnen zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door op de overeenkomstige link te klikken, zoals deze wordt aangegeven in ieder bericht. Persoonsgegevens die in het kader van de actie zijn verzameld worden tot uiterlijk 3 maanden na afloop van de actie bewaard, waarna deze worden verwijderd. Indien deelnemers zich tevens hebben aangemeld voor het ontvangen van nieuwsbrief van Gall & Gall, zullen de persoonsgegevens door Gall & Gall bewaard worden zolang de deelnemers aangemeld blijven, tot uiterlijk één jaar nadat deelnemers zich hebben afgemeld.

Iedere deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en correctie of verwijdering van zijn/haar gegevens. Deelnemers hebben tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens indien er ernstige en legitieme redenen toe zijn. Deze rechten kunnen enkel worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan de klantenservice van Gall & Gall.

Indien de Deelnemer een verzoek tot verwijdering van zijn persoonsgegevens indient, kan dit leiden tot uitsluiting van deelname aan de actie.

Toekennen prijzen:

8. De aanwijzing van de prijswinnaar geschiedt op onpartijdige wijze door willekeurige computerselectie. De winnende deelnemer wordt na de looptijd van de actie op 1 mei 2019 geïnformeerd indien hij/zij een prijs heeft gewonnen.  

9. De prijs zal per koerier worden opgestuurd naar het doorgegeven adres. Het recht van de prijswinnaar op de prijs vervalt indien de prijswinnaar zijn / haar adresgegevens niet binnen 3 weken heeft doorgegeven. 

10. De prijswinnaar zal alleen publiekelijk bekend worden gemaakt indien zij hiermee nadrukkelijk akkoord gaan. Indien een prijswinnaar aan publiciteit meewerkt zal diens privacy, rekening houdende met zijn/haar wensen, zoveel mogelijk worden gewaarborgd.

11. Prijzen kunnen uitsluitend worden toegekend aan de prijswinnaars. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en worden niet in contanten uitgekeerd of omgeruild. 

12. Gebruik van de prijs geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer.

13. Kansspelbelasting over de prijzen zal worden afgedragen door Gall & Gall.

Overig

14. Gall & Gall kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Gall & Gall.

15. Gall & Gall behoudt zich het recht voor om deelnames die haar naar haar redelijk oordeel frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen direct en zonder nadere motivering van deelname uit te sluiten. 

16. Gall & Gall behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

17. Deelname aan deze actie impliceert dat men akkoord gaat met de inhoud van dit reglement evenals met de beslissingen die Gall & Gall in geval van overmacht verplicht is te nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen.


18. Behoudens het bepaalde in artikel 9, zal er geen enkel (telefonisch) contact noch enige briefwisseling over de actie plaatsvinden, tenzij geïnitieerd door Gall & Gall.

19. Klachten m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de klantenservice van Gall & Gall waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Gall & Gall.

20. Op deze actie is de Nederlandse Reclamecode en de Gedragscode voor promotionele kansspelen van toepassing.

Deze actie wordt beheerst door Nederlands recht.