Skip to main content

Gall & Gall Huiskamerquiz


Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

I. Algemeen
1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Huiskamerquiz van Gall & Gall (verder te noemen: de “Actie") van, Gall & Gall B.V. ( (verder te noemen: "de Organisator(en),"). Gall & Gall B.V. is gevestigd op de Provincialeweg 11 (1506 MA) te Zaandam. De Actie bestaat uit drie verschillende quizzen.
2.    Gall & Gall is een gedeponeerde merknaam.
3.    De Actie heeft als doel om door middel van een actie deelnemers vermaak te bieden en het merk Gall & Gall te promoten.
4.    De Actie loopt van 21 april 2020 tot en met 30 mei 2020 (“de actieperiode”).
5.    De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van Organisator worden geplaatst, voorzien van een datum.
6.    De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

II. Deelname
7.    Deelnemer aan de Actie is een ieder die gedurende de actieperiode zich via https://quiz.gall.nl inschrijft door hun e-mailadres op te geven en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden om vervolgens de huiskamerquiz te kunnen spelen. De deelnemer krijgt op de genoemde website tevens de mogelijkheid om de optie aan te kruizen om nieuwsbrieven en commerciële aanbiedingen van Organisator te ontvangen. 
8.    Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor iedereen, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie en uitgezonderd eenieder die niet voldoet aan de overige criteria in deze actievoorwaarden. 
9.    Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar.
10.    Personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland zijn uitgesloten van deelname.
11.    Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van drie maanden na de actie bewaard en daarna worden zij verwijderd, behoudens de Gegevens die door de Deelnemer zijn verstrekt in verband met een aanmelding voor de nieuwsbrief van de Organisator door de Deelnemer. Organisator zal de Gegevens behandelen in overeenstemming met de privacyregels van Organisator, te vinden op gall.nl/privacy.
12.    Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op de laatste dag van de Actieperiode de handelingen te verrichten als opgenomen in punt 7 van deze actievoorwaarden. 
13.    Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

III. Kortingsbon
14.    Iedere deelnemer aan de Actie krijgt een actiecoupon met een korting op een product van Organisator, waarbij de soort actiecoupon afhankelijk is van de quiz waaraan deelnemer heeft meegedaan. De verdeling is als volgt:
•    Na deelname aan Quiz 1 krijgt de deelnemer de volgende actiecoupon: €4,- korting op 1 fles Bacardí Añejo Cuatro 70 CL, geldigheid van 23 april 2020 tot 3 mei 2020, te besteden online én in winkel; 

•    Na deelname aan Quiz 3 krijgt de deelnemer de volgende actiecoupon: €6,- korting op 1 fles Roku Gin 70 CL, geldigheid van 7 mei 2020 tot 17 mei 2020, te besteden online én in winkel;

De prijzen kunnen niet worden omgewisseld in geld. Deze actiecoupon geeft korting op maximaal 1 product. De actiecoupon is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen van de Organisator, op gall.nl en/of in Gall Gemak winkels van Organisator. De actiecoupon is eenmalig te gebruiken, persoonlijk en niet overdraagbaar, niet inwisselbaar voor contanten (geld) en alleen binnen de geldigheidsduur van de kortingscoupon.

IV. Aansprakelijkheid
15.    Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
16.    De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
17.    De Organisator, kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
18.    De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
19.    De Organisator vrijwaart tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan deze Actie.

V. Slotbepalingen
20.    Alle intellectuele eigendomsrechten op deze Actie, de betrokken website genoemd in deze actievoorwaarden en de inhoud hiervan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
21.    Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u contact opnemen met de Klantenservice.
22.    Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode opgesteld.
23.    Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlen worden voorgelegd. 

Aldus opgemaakt te Zaandam, 21 april 2020.