Skip to main content

Maak kans op


Een Whiskyvat

Een Whiskyvat

Voor de echte verzamelaar én voor degene die een wel heel bijzonder cadeau in huis wil halen (voor jezelf of voor een ander): twee limited edition whisky’s, exclusief gebotteld voor Gall & Gall! Er is slechts een beperkte voorraad beschikbaar, dus grijp je kans en maak automatisch kans op een whiskyvat!

Hoe kan jij een whiskyvat winnen?

Bij aankoop van deze limited edition whisky's maak je automatisch kans op het winnen van één van de drie whiskyvaten, waar deze whisky's in hebben gerijpt! Wat moet je daarvoor doen?

  1. Een echte whiskylover zijn, waardoor jij de mail met deze winactie van Gall & Gall hebt ontvangen
  2. Eén of meerdere van deze heerlijke Old Particular whisky's exclusief gebotteld voor Gall & Gall aanschaffen
  3. Bij aankoop (online of in de winkel) jouw klantenkaart gebruiken
  4. Et voila, geniet van een glas whisky en maak automatisch kans op één van de drie speciale whiskyvaten
  5. Winnaars worden na 28 februari 2021 per mail benaderd

Algemene actievoorwaarden

I. Algemeen

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op de 'Win een whiskyvat'-actie voor een whiskyvat (verder te noemen: de “Actie") van, Gall & Gall B.V. (verder te noemen: "de Organisator"), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1506 MA) Zaandam aan de Provincialeweg 11.
2.    Gall & Gall is een gedeponeerde merknaam.
3.    De Actie heeft als doel door middel van een actie om whiskyliefhebbers onder Gall & Gall kaarthouders te activeren.
4.    De Actie loopt van 15 februari tot en met 28 februari 2021.
5.    De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van Organisator worden geplaatst, voorzien van een datum.
6.    De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

II. Deelname

7.    Deelnemer aan de Actie is een Gall & Gall kaarthouder in het door de Organisator geselecteerde whiskylover-segment, die één of meerdere actieproducten heeft aangekocht en daarbij zijn/haar Gall & Gall klantenkaart heeft gebruikt. 
8.    Deelname aan de Actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
9.    Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. 
10.    Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar.
11.    Personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland zijn uitgesloten van deelname.
12.    Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer eerder opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. 
13.    Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op 28 februari 2021 een actieproduct te hebben aangeschaft bij Gall & Gall en daarbij het gebruiken van de persoonlijke Gall & Gall klantenkaart. 
14.    In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
15.    Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

III. Prijzen

16.    In totaal zijn er 3 whiskyvaten te winnen ter waarde van €250 per whiskyvat. De prijzen kunnen niet worden omgewisseld in geld.
17.    De winnaars worden gerandomiseerd gekozen. Met de winnaar wordt contact opgenomen via het e-mailadres waarmee hij/zij staat ingeschreven bij Gall & Gall voor de levering van de prijs.
18.    Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
19.    De winnaars worden na 28 februari 2021 bekendgemaakt.
20.    Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.  

IV. Aansprakelijkheid

21.    Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
22.    De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
23.    De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
24.    De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

V. Slotbepalingen

25.    Alle intellectuele eigendomsrechten op deze Actie en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
26.    Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar info@gall.nl
27.    Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode opgesteld.
28.    Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter te Zaandam worden voorgelegd. 

Aldus opgemaakt te Zaandam, 12 februari 2021.